Update van een aantal belangrijke Corona-maatregelen

Afgelopen zomer leek het erop dat het Coronavirus was verslagen door de maatregelen die waren genomen. We weten inmiddels dat dat helaas niet zo is en dat de berichtgeving over Corona nog steeds ons dagelijks leven beïnvloed.

Hieronder treft u een update aan van een aantal maatregelen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Mocht u twijfelen of u in aanmerking komt voor een bepaalde steunmaatregel neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er voor u!

Terugbetaling uitgestelde belastingschulden

De terugbetalingsregeling voor belastingschulden waarvoor in verband met de coronacrisis uitstel van betaling is verleend, is onlangs verruimd. Hoe zit dat?

Ruimere terugbetalingsregeling. Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft onlangs bekendgemaakt dat ondernemers die in verband met de coronacrisis uitstel van betaling voor belastingschulden hebben gekregen, langer de tijd krijgen om deze belastingschulden terug te betalen. Er was eerst een terugbetalingstermijn van 24 maanden voorgesteld, deze is nu verruimd tot 36 maanden. Bovendien is de startdatum van de terugbetalingsregeling opgeschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Hierdoor zijn mogelijk meer ondernemers in staat om binnen de verruimde termijn aan hun verplichtingen aan andere schuldeisers te voldoen en een faillissement als gevolg van de coronacrisis af te wenden. Bovendien zal het voor de Belastingdienst in minder gevallen nodig zijn om maatwerkoplossingen aan te bieden.

Verlengd uitstel van betaling aanvragen. Als u al eerder bijzonder uitstel van belastingbetaling heeft aangevraagd, krijgt u nog tot 1 januari 2021 de tijd om dit betalingsuitstel te verlengen. Deze verlenging moest in eerste instantie al voor 1 oktober 2020 zijn aangevraagd.

Hoe werkt dat terugbetalen? Als u gebruikmaakt van de terugbetalingsregeling, betaalt u vanaf 1 juli 2021 36 maanden lang elke maand een vast bedrag. Uiteraard mag u de uitgestelde belastingschulden ook eerder afbetalen en mag u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen. Als het niet mogelijk blijkt te zijn om uw belastingschuld in 36 maanden af te lossen, kunt u in overleg met de Belastingdienst naar een passende oplossing zoeken.

Invorderingsrente. Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. In verband met de coronacrisis bedraagt de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 slechts 0,01%.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Deel 2: vanaf 1 oktober 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

TVL deel 2 vanaf 1 oktober 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten.

Om TVL te krijgen moet een bedrijf minimaal 30% omzet verliezen door de coronamaatregelen. Na 1 januari 2021 wordt de TVL in stappen afgebouwd en gaat deze grens langzaam omhoog. Een ondernemer kan de TVL-subsidie iedere 3 maanden aanvragen. Het maximale bedrag is verhoogd naar € 90.000 per bedrijf, per 3 maanden.

De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. TVL is vanaf november 2020 aan te vragen. Via RVO.nl kunt u zich inschrijven voor een update over de opening van TVL Q4 2020

Q1 2021: 1 januari t/m 31 maart 2021

Q2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

 

Op welke punten wordt de TVL aangepast?

De TVL wordt op 4 punten aangepast:

  • De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen.
  • Een bedrijf heeft in 3 maanden minimaal € 3.000 aan vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij zijn SBI-code hoort. In plaats van € 4.000 in 4 maanden.
  • Het maximum subsidiebedrag wordt € 90.000. In plaats van € 50.000.
  • Het bedrijf heeft minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd en wordt de grens voor omzetverlies in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

 

Wie kan gebruik maken van de verlengde TVL?

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Het bedrijf moet voor 15 maart 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en minimaal een vestiging in Nederland hebben, niet op het huisadres.

Het bedrijf moet volgens een vast percentage per SBI-code minimaal € 3.000 euro aan vaste lasten in 3 maanden hebben.

De hoogte van de vaste lasten per bedrijf wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort (de percentages vaste lasten per SBI-code zijn in de regeling Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-1 terug te vinden). Bijvoorbeeld:

Bedrijf A had normaal een omzet van € 30.000 in drie maanden.

Het percentage vaste lasten voor de SBI-code van dit bedrijf is in de TVL-regeling vastgesteld op 11%.

Het bedrijf heeft gemiddeld € 30.000 x 11% = € 3.300 vaste lasten in 3 maanden en komt in aanmerking voor TVL.

Ondernemers die voor de eerdere TOGS-regeling en TVL-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL verlenging. Ze moeten wel voldoen aan alle voorwaarden.

 

Hoe wordt de TVL afgebouwd?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de TVL in stappen afgebouwd door de grens voor omzetverlies (30%) iedere 3 maanden te verhogen. De nieuwe grens wordt op tijd gecommuniceerd.

Voor TVL Q4 2020, tot en met december 2020, geldt nog de huidige grens van 30% omzetverlies. Een ondernemer moet laten zien dat hij minimaal 30% minder omzet maakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

 

NOW 3-regeling

Het kabinet heeft onlangs de zogeheten ‘NOW 3-regeling’ gepresenteerd. Deze regeling is een voortzetting van de NOW 2-regeling tot 1 juli 2021, maar wel met de nodige aanpassingen. Wat moet u hiervan weten?

Drie tijdvakken.

De huidige NOW 2-regeling eindigt per 1 oktober 2020. Om ondernemingen te blijven steunen heeft het kabinet besloten tot invoering van de NOW 3-regeling. Deze loonsubsidie geldt voor de periode tot 1 juli 2021. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen een drietal tijdvakken, ieder met eigen voorwaarden.

 

Loonsteun

Om aanspraak te kunnen maken op de NOW 3, moet er sprake zijn van een x-percentage aan omzetverlies per tijdvak. Aan de hand van dit omzetverlies kunt u dan maximaal een x-percentage aan loonsteun krijgen per tijdvak.

 

We hebben dit voor u in een tabel gezet.

Schermafbeelding 2020-11-24 om 16.27.36

 

Ontslagboete vervalt.

Daarnaast vervalt onder de NOW 3-regeling de ontslagboete.

 

Daling loonsom.

U krijgt als werkgever de mogelijkheid om via een zogenaamd ‘vrijstellingspercentage’ een deel van de loonsom te laten dalen zonder dat dit invloed heeft op de subsidie. Voor het eerste tijdvak geldt hierbij een percentage van 10%. Het dalen van de loonsom kan middels natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer van de werknemers. Het tweede tijdvak kent een vrijstellingspercentage van 15% en in het derde tijdvak mag 20% van de loonbetalingen zonder sancties voor deze subsidie worden gestopt. Let op. U moet wel een akkoord sluiten met de werknemersvertegenwoordigers/ vakbonden over deze verlaging.

 

Overige voorwaarden

Onder de NOW 2-regeling en de eerste twee tijdvakken van de NOW 3-regeling blijft het maximale loon per werknemer dat in aanmerking wordt genomen, tweemaal het dagloon (€ 9.538 per maand). In het derde tijdvak zal dit dalen tot eenmaal het dagloon (€ 4.769 per maand), waardoor de NOW-regeling meer in lijn komt te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

Verder wordt een groot aantal voorwaarden uit de NOW 2-regeling gewoon doorgezet. De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen geldt ook onder de NOW 3-regeling.

 

Aanvraag en vaststelling

Een aanvraag voor het 1ste tijdvak NOW 3-regeling kunt u vanaf 16 november 2020 tot en met 13 december 2020 indienen. Na uw aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. De overige 20% wordt uitgekeerd na de vaststelling van de subsidie. Voor de NOW 3-regeling geldt dat deze vaststelling pas plaatsvindt na afloop van de drie tijdvakken, dus pas in de zomer van 2021.

De beoogde aanvraagperiode voor het 2de tijdvak NOW-3 regeling is 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Het 3de tijdvak kan waarschijnlijk worden aangevraagd tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

 

Definitieve vaststelling subsidie NOW 1.0 van start

Als u gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0, dan is het moment gekomen waarop de hoogte van uw subsidie definitief zal worden vastgesteld. U moet hiervoor een aanvraag tot vaststelling indienen bij het UWV. Hoe werkt dit?

Voorschot. De Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kent inmiddels een drietal varianten. De NOW 1.0 dateert van maart 2020 en was van toepassing op de eerste maanden van de coronacrisis. Na uw aanvraag heeft u een voorschot ontvangen van 80% van de te verwachten subsidie.

Definitieve vaststelling. Nu is sinds 7 oktober 2020 het moment gekomen waarop deze subsidie definitief moet worden vastgesteld. U zult dus verantwoording moeten afleggen over het daadwerkelijke omzetverlies en de verloonde salarissen.

Verklaring meesturen?Voor alle ondernemers die NOW-subsidie hebben ontvangen, geldt er een verantwoordingsplicht. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om een verklaring van een derde deskundige of accountant te overleggen aan het UWV over het geleden omzetverlies.

Welke verklaring? In de volgende tabel kunt u zien welke verklaring voor u van toepassing is.

 

Schermafbeelding 2020-11-24 om 16.27.46

 

Steekproef.Als uw voorschot dus minder dan € 20.000 bedroeg en de subsidie minder dan € 25.000, heeft u geen verklaring nodig. Let op. Dit betekent echter niet dat men uw aanspraak op de subsidie niet kan controleren. Dit zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Omzetverlies toch lager dan 20%. Als het geleden omzetverlies lager is dan 20%, heeft u überhaupt geen recht op subsidie. Het is dan raadzaam het ontvangen voorschot direct terug te betalen. Tip. Neem hiervoor contact op met het UWV. Zo bespaart u de kosten van een verklaring.

Wie mag de verklaring afgeven?

Derdenverklaring. Bij een derdenverklaring bevestigt een financieel deskundige het omzetverlies.

De derdenverklaring kan door ons kantoor worden afgegeven!

Accountantsverklaring. Als uw onderneming een accountantsverklaring moet overleggen, bent u wel verplicht de hulp in te roepen van een officiële accountant. Daarbij geldt dat de soort verklaring die deze accountant moet afgeven afhankelijk is van de hoogte van de subsidie en of uw onderneming wel of niet controleplichtig is. Let op. Als uw onderneming onderdeel uitmaakt van een groep en geopteerd heeft voor de mogelijkheid om het omzetverlies op werkmaatschappijniveau vast te stellen, moet er altijd een accountantsverklaring worden overgelegd.

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij het vinden van een account die deze verklaring voor u op kan stellen.

Termijnen. U heeft vanaf 7 oktober 2020 24 weken de tijd om uw gegevens door te geven aan het UWV. Voor ondernemingen die verplicht een accountantsverklaring moeten overleggen, bedraagt deze termijn 38 weken.

 

Thuiswerkvergoeding binnen de werkkostenregeling

Het Nibud heeft onlangs onderzocht wat de kosten van thuiswerken voor een werknemer zijn. Het gaat dan om extra elektriciteits-, water- en gasverbruik, koffie/thee en ja, zelfs om toiletpapier. Volgens het Nibud kost het fulltime thuiswerken de gemiddelde werknemer zo’n € 40 per maand.

Zeker nu het thuiswerken nog wel even zal aanhouden, kunt u van uw thuiswerkende werknemers de vraag krijgen of zij hiervoor een (onbelaste) vergoeding kunnen krijgen. Hoe pakt u dit fiscaal (slim) aan?

 

Vrije ruimte werkkostenregeling

Het is allereerst goed om te beseffen dat er voor de genoemde kosten geen bijzondere regeling binnen de werkkostenregeling geldt. U kunt als werkgever deze kosten dus niet onbelast vergoeden op grond van een gerichte vrijstelling of nihilwaardering. (Let op. Dit zou alleen anders zijn als de thuiswerkplek van uw werknemer fiscaal als werkplek kan worden aangemerkt. Hiervoor moet deze echter beschikken over een eigen opgang en eigen sanitair. Dit zal in de regel niet het geval zijn.)

 

Verhoging vrije ruimte.

U bent dus voor het onbelast vergoeden van de kosten van het thuiswerken aangewezen op de vrije ruimte. Om werkgevers hiertoe meer mogelijkheden te bieden, heeft de overheid deze vrije ruimte in verband met de coronacrisis vergroot. Over de eerste € 400.000 aan loon geldt er voor 2020 een vrije ruimte van 3% (normaal 1,7%), daarboven geldt 1,2%.

 

Lagere reiskostenvergoeding

Tijdens deze coronacrisis is het toegestaan de onbelaste reiskostenvergoeding van werknemers door te betalen alsof zij gewoon iedere dag naar kantoor komen. U bent dit echter niet verplicht. Het is dus niet onlogisch als u de reiskostenvergoeding aanpast aan het inmiddels sterk gewijzigde reispatroon van uw werknemer. Op deze manier ontstaat er ook budgettair ruimte om uw werknemer een thuiswerkvergoeding toe te zeggen.

Uitruilen mag niet. Het is niet mogelijk om de reguliere reiskostenvergoeding door te laten lopen en deze vervolgens uit te ruilen met een nieuw in te voeren thuiswerkvergoeding. Dit zou een onbelaste vergoeding voor het thuiswerken (buiten de vrije ruimte om) mogelijk maken.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw adviseur bij BAET!

 

Posted in: