14 Eindejaarstips voor u als DGA-ondernemer

 

 

Coronacrisis: vraag uitstel van betaling

Veel ondernemers verkeren in zwaar weer door de coronacrisis. Het betalen van belasting kan daardoor lastig zijn. U kunt nog tot 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis aanvragen voor de belastingschulden van uw bv. Heeft u al eerder uitstel gekregen, dan kan dit uitstel worden verlengd tot 31 december 2020. Eindigt het uitstel voor de belastingschulden van uw bv, dan moet u vanaf dat moment weer aan uw lopende betalingsverplichtingen voldoen. Kunt u dat niet, dan kunt u regulier uitstel van betaling aanvragen.

Voor het terugbetalen van de openstaande belastingbedragen heeft het kabinet een speciale regeling in het leven geroepen. Vanaf 1 juli 2021 moet uw bv de belastingschuld gaan aflossen. Deze aflossing kunt u uitsmeren over een periode van maximaal 36 maanden. Een langere betalingsregeling is in uitzonderingsgevallen in overleg met de Belastingdienst mogelijk.

 

Let op met uitkeren van dividend

Keert uw bv dividend uit, dan betaalt u daar aanmerkelijkbelangheffing over (box 2 van de inkomstenbelasting). Op dit moment betaalt u over dat dividend nog 26,25% belasting. In 2021 stijgt dat tarief naar 26,9%. Het kan dus voordelig zijn om dit jaar nog dividend uit te keren. U kunt de ontvangen bedragen bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van privéschulden, privé-uitgaven of het verminderen van een lening of rekening courant bij uw bv. Als u het dividend niet gebruikt voor het aflossen van leningen, maar op uw spaarrekening laat staan, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting in box 3 en voor uw heffingskortingen. Vraag ons om advies.

 

Beoordeel uw gebruikelijk loon

Bent u dga? Dan wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  • € 45.000.

Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 45.000. Bijvoorbeeld als u slechts in deeltijd werkt voor uw bv. U moet dan wel kunnen aantonen dat u daadwerkelijk minder dan 40 uur per week werkt.

Voor dga’s in startups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk en worden gezien als starter voor de S&O-afdrachtvermindering, wordt het gebruikelijke loon niet hoger gesteld dan het wettelijke minimumloon.

Hebt u in 2020 een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan mag u uw gebruikelijk loon verlagen naar evenredigheid van deze omzetdaling. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

 

Meld betalingsonmacht tijdig

Kan uw bv de verschuldigde loonheffing en of omzetbelasting niet op tijd betalen? Zorg er dan voor dat u als bestuurder van de bv die betalingsonmacht tijdig meldt bij de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de bv.

De melding moet snel gebeuren: over het algemeen binnen twee weken nadat de bv de belasting had moeten betalen.

Let op! Een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis wordt ook aangemerkt als een melding betalingsonmacht.

 

Check de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020

De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die u de Belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor alle belastingen geldt sinds 1 oktober 2020 het tarief van 4%. Van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 gold vanwege de coronacrisis een lager percentage van 0,01%. U moet dus kritisch zijn op uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf. Heeft uw bv in 2020 beter gedraaid dan u dacht? Blijkt uit de (voorlopige) cijfers dat de bv over 2020 vennootschapsbelasting moet bijbetalen?

Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. Hiermee kunt u belastingrente voorkomen.

 

Voorkom discussie: stel altijd een goede leningsovereenkomst op

De laatste jaren heeft de Belastingdienst veel aandacht voor leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of als aan de schuldeiser onvoldoende zekerheden zijn verstrekt. Is sprake van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst.

Om te voorkomen dat een lening onzakelijk is, moet u allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat u goede afspraken maakt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon.

Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte 

Benut de vrije ruimte voor de werkkostenregeling goed. Heeft u nog ongebruikte ruimte? Dan kunt u misschien dit jaar uw werknemers nog belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven. U kunt een ongebruikt deel van de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar. U hoeft de afrekening van de werkkostenregeling over het jaar 2020 (eindheffing werkkostenregeling) pas mee te nemen in de aangifte loonheffingen over februari 2021. Deze aangifte verzorgt en betaalt u in maart 2021.

Tip! In 2020 is door de coronacrisis de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarboven blijft het percentage gelden van 1,2%. Het kan daarom voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen en verstrekkingen te doen binnen de vrije ruimte.

 

Plan uw investeren om gebruik te kunnen maken van de  BIK 

Om werkgevers te stimuleren om juist in deze moeilijke tijden te investeren, wordt per 1 januari 2021 een nieuwe tijdelijke fiscale investeringssubsidie ingevoerd: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK wordt vormgegeven als een afdrachtvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Wanneer u de investeringsverplichtingen van uw nieuwe  bedrijfsmiddelen aangaat op of na 1 oktober 2020, dan krijgt u een korting op uw loonheffingen via een afdrachtvermindering. De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op onder meer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). U kunt dus verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd benutten als ze van toepassing zijn op een investering.

Let op: deze regeling is op moment van publiceren van dit artikel nog niet definitief. Heeft u vragen; neem dan direct contact met ons op!

 

Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Bent u van plan om te investeren in uw onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen of kunt u die juist beter (gedeeltelijk) uitstellen tot 2021. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaalt u minder belasting.

Voor de KIA moet u minimaal € 2.400 aan investeringen doen. Investeert u meer dan € 323.544, dan heeft u geen recht op KIA. Investeringen tot € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto’s.

 

Benut energie- en milieu-investeringsaftrek 

Naast kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunt u ook recht hebben op energie-investeringsaftrek (EIA) als u investeert in bepaalde energiezuinige bedrijfsmiddelen of milieu-investeringsaftrek (MIA) als u bepaalde milieuvriendelijke investeringen doet. De EIA bedraagt 45% van de investering. De MIA bedraagt afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36%. Alleen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen komen voor de EIA of MIA in aanmerking. Kleine investeringen tot een bedrag van € 2.500 komen niet voor EIA of MIA in aanmerking. U krijgt alleen EIA of MIA als de investeringen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting digitaal via het e-loket op mijn.rvo.nl zijn gemeld. Aan de hand van de energielijst of de milieulijst (te raadplegen op de site www.rvo.nl) kunt u bepalen of een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor EIA of MIA.

 

Voorkom een desinvesteringsbijtelling  

Heeft u in de afgelopen vijf jaar investeringsaftrek toegepast? En verkoopt u het bedrijfsmiddel weer? Dan krijgt u misschien te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst van uw onderneming, waardoor u dus een stukje van de eerdere investeringsaftrek moet terugbetalen. De bijtelling geldt alleen als u voor meer dan € 2.400 aan bedrijfsmiddelen vervreemdt.

 

Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug 

Weet u zeker dat klanten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de btw die u op die facturen in rekening heeft gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst terugvragen. Dit kunt u in ieder geval doen op het moment dat de factuur een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Bent u geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. U kunt de btw die u niet ontvangt in uw normale aangifte omzetbelasting terugvragen.

 

Btw-ondernemer met lage omzet: pas de kleineondernemersregeling toe 

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 gemoderniseerd. De regeling is vervangen door een omzetgerelateerde vrijstelling. Ondernemers in Nederland met een btw-omzet tot € 20.000 kunnen kiezen voor deze btw-vrijstelling. Deelname aan de KOR vermindert de administratieve verplichtingen voor de btw.

De ondernemer mag dan geen btw meer in rekening brengen bij zijn afnemers én hij kan geen omzetbelasting als voorbelasting in aftrek brengen. Omzetbelasting op zakelijke kosten en investeringen is dus niet aftrekbaar. Dit geldt ook voor btw die u heeft betaald in een ander EU-land, zoals de btw over tanken in Duitsland. De regeling geldt – anders dan de oude KOR – ook voor bv’s en andere rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen. Had u al ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw, dan heeft de Belastingdienst u automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR.

 

Bewaartermijnen: controleer uw administratie 

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van onroerende zaken waarvoor een herzieningstermijn van 10 jaar geldt. Daarvoor geldt dus een langere bewaartermijn. Controleer dus goed of u uw gegevens wel goed bewaart.

Is de bewaartermijn voorbij? Dan kunt u alles vernietigen. Let er daarbij op dat er geen privacygevoelige informatie naar buiten komt.

 

 

Wilt u meer informatie betreffende bovenstaande tips? Stuur dan een bericht naar info@baetadvies.nl

 

Posted in: