12 Eindejaarstips voor u als particulier

 

 

Minder belastingvoordeel voor aftrekposten

Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrek zoals partneralimentatie. De afbouw van het aftrektarief vindt gefaseerd plaats: in 2020 is dat tegen 46%, in 2021 tegen 43%, in 2022 tegen 40% en in 2023 tegen 37,05%.

Tip: Probeer de schade te beperken door de aftrekposten zoveel mogelijk naar voren in de tijd te halen: een aftrek in 2020 levert namelijk meer belastingvoordeel op dan een aftrek in een later jaar.

Voeg aftrekposten samen

Voor bepaalde aftrekbare kosten moet u rekening houden met een inkomensafhankelijke drempel. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw zorgkosten en de giften aan goede doelen. Het kan dan voordelig zijn om kosten naar voren te halen of juist uit te stellen, zodat u maar één keer te maken krijgt met een drempel in plaats van elk jaar.

 

Kies voor groene beleggingen

Heeft u vermogen in box 3 waarover u inkomstenbelasting moet betalen, kijk dan ook eens of het voordelig is om te investeren in groene beleggingen. Er geldt namelijk een vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Op 1 januari van het jaar (peildatum) geldt een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal € 59.477 (2020) in box 3. Dit is het bedrag zonder partner. Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus € 118.954. Daarnaast kunt u profiteren van een extra heffingskorting. U heeft namelijk recht op de heffingskorting voor groene beleggingen en die bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

 

Studiekosten tot 2022 aftrekbaar

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die u maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst.

Het gaat hierbij om het college- of inschrijfgeld, de les-, cursus- en examengelden én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten.

 

Betaal (hypotheek-)rente zes maanden vooruit!

Als uw inkomen in 2021 lager zal zijn dan dit jaar, is het voordelig om (hypotheek)rente op uw eigen woning nog dit jaar vooruit te betalen. De renteaftrek in 2020 vindt nog plaats tegen een aftrektarief van maximaal 46%, in 2021 is dat 43%. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2021 is in 2020 volledig aftrekbaar. Door de (hypotheek)rente dit jaar 6 maanden vooruit te betalen, krijgt u eerder en meer belasting terug over de vooruitbetaalde rente. Daarnaast bespaart u ook nog belasting in box 3, omdat u op 1 januari minder vermogen hebt.

Let op: neem vooraf contact op met uw hypotheekverstrekker. Niet alle hypotheekverstrekkers kunnen hier op korte termijn aan meewerken.

 

Koop of verkoop eigen woning en de belastingheffing in box 3: vóór of na 31 december 2020?

Als u uw eigen woning binnenkort gaat verkopen, is het voordelig om de eigendomsoverdracht uit te stellen tot ná de jaarwisseling als u nog geen andere eigen woning heeft gekocht waarvoor u de verkoopopbrengst van uw huidige woning wilt aanwenden. Als u uw woning nog dit jaar verkoopt en notarieel levert, behoort de opbrengst tot het vermogen in box 3. Door pas ná de jaarwisseling uw woning te leveren, blijft dit per 1 januari 2020 buiten aanmerking voor de vermogensrendementsheffing.

Als u een eigen woning wilt gaan kopen en dat huis voor een flink bedrag met eigen vermogen wilt betalen, geldt het omgekeerde. In dat geval gaat uw vermogen in box 3 over naar box 1, waardoor het juist gunstig is om nog vóór de jaarwisseling de woning te laten leveren.

 

Koop of verkoop woningen en de overdrachtsbelasting: voor of na 31 december 2020?

Met ingang van 1 januari 2021 is het lage tarief voor de overdrachtsbelasting van 2% alleen nog van toepassing op de aankoop van een echte eigen woning. Een tweede woning of een vakantiewoning zal bij aankoop belast worden met 8% overdrachtsbelasting. Het is dus verstandig om tweede woningen of vakantiewoningen nog in 2020 aan te schaffen en zo overdrachtsbelasting te besparen, omdat nu nog het tarief van 2% voor deze woningen van toepassing is. Kopers van een eigen woning die nog geen 35 jaar oud zijn, krijgen met ingang 1 januari 2021 een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Het kan dus voordelig zijn om de koop van de woning uit te stellen.

Kopers van andere onroerende zaken zoals bedrijfspanden en verhuurde woningen doen er goed aan om ook dit jaar nog actie te ondernemen. Het algemene tarief van 6% wordt namelijk per 1 januari verhoogd naar 8%.

 

Maak gebruik van de schenkvrijstellingen

De twee bekendste vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen zijn de jaarlijkse vrijstelling (van € 5.515 in 2020) én de eenmalig verhoogde vrijstelling (van € 26.457 in 2020). Die verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut, voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig – vóór hun 40e – een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? Als de (huwelijks)partner van uw kind nog geen 40 jaar is, dan kunt u ook gebruikmaken van deze vrijstelling bij een schenking aan uw kind.

 

Vrije schenking eigen woning: € 103.643 in 2020

In 2020 kan iedereen eenmalig € 103.643 belastingvrij schenken voor een eigen woning. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
  • hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning.

De verruimde vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de directe familiesfeer. De schenking mag plaatsvinden over maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren.

 

Schenk aan uw kleinkind

Voor schenkingen aan kinderen geldt een reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (bedrag voor 2020), voor een schenking aan een kleinkind is dat € 2.208. U kunt een schenking aan uw kind (tot het bedrag van de wettelijke vrijstelling) ook combineren met een vrijgestelde schenking aan uw kleinkinderen. U schenkt in dat geval aan uw kind het totale bedrag van de vrijstellingen voor het kind én  kleinkind van € 7.723 (€ 5.515 + € 2.208), onder de last dat uw kind € 2.208 schuldig erkent aan het kleinkind. Uw kind krijgt zo zonder schenkbelasting de beschikking over het totale bedrag; de schuldigerkenning aan zijn kind (het kleinkind) kan hij op een passend tijdstip – mits bij leven – afwikkelen.

 

Schenk onder schuldigerkenning

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenkt u ‘op papier’ aan de kinderen: u schenkt een som geld en u blijft dat geschonken bedrag schuldig. Daardoor krijgt u een schuld aan uw kinderen. De kinderen krijgen hierdoor een vordering op u. Die vordering kunnen zij meestal pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vorm van schenking is goed toepasbaar als u niet voldoende vrije middelen ter beschikking heeft, bijvoorbeeld als het geld vastzit in uw onderneming of in beleggingen.

Let op! U moet over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente van 6% per jaar aan de kinderen betalen. Doet u dat niet, dan worden de kinderen geacht het bedrag van de schenking (plus de te betalen rente) bij overlijden alsnog krachtens erfrecht te hebben verkregen en moeten zij ze daarover toch nog erfbelasting betalen. Uw inkomen moet dus wel voldoende zijn om jaarlijks rente te betalen.

 

Doe grotere privé-uitgaven nog dit jaar!

Als u dit jaar in privé nog een nieuwe auto of een nieuwe inboedel voor uw woonkamer koopt, bespaart u belasting in box 3. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing.

Dat betekent dat als u de aankoop voor bijvoorbeeld € 50.000 nog dit jaar afwikkelt, uw vermogen in box 3 op 1 januari 2021 met € 50.000 is verminderd, terwijl u de waarde van verkregen auto of inboedel niet in box 3 hoeft aan te geven. Dat bespaart u belasting in box 3.

 

Wilt u meer informatie betreffende bovenstaande tips? Stuur dan een bericht naar info@baetadvies.nl

Posted in: